Denne side benytter sig af cookies for at kunne fungere korrekt. Hvis du klikker dig videre på siden accepterer du automatisk at vi benytter disse cookies.
Du kan læse mere om hvilke cookies shoppen sætter på vores generelle afsnit om cookie politik.
0,00 DKK
0 vare(r)0,00 DKK
Produkter
Kundeservice
Vi besvarer normalt alle henvendelser indenfor max. 24 timer.
Vilkår

Scandic-Oil salgs- og leveringsbetingelser.
1 Anvendelse
Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle salgsaftaler og går forud for købers eventuelle indkøbsbetingelser. Fravigelse kræver skriftligt samtykke fra Scandic-Oil.
Nærværende generelle salgsbetingelser erstatter alle tidligere versioner og er gældende fra 01.05.2022.
  1. Købers egne betingelser finder ikke anvendelse. Ej heller i tilfælde, hvor Køber i ordrebekræftelser, på fakturaer eller på lignende måde henviser til egne eller andre betingelser. 
2 Tilbud og pris
2.1 Hvis andet ikke er aftalt, finder Scandic-Oils til enhver tid gældende dagspris anvendelse.
2.2 Alle priser er eksklusive merværdiafgift og andre offentlige afgifter. 
2.3 Det er dagsprisen på leveringsdagen, der er gældende.

2.4 Mindste køb er 500,00 kr. excl. moms.

3 Levering
3.1 Dokumentation, produktvejledninger, manualer, tekniske dossierer, sikkerheds- og datablade, brugervejledninger m.v. leveres til køberen i det omfang og på det sprog, som følger produktet. Såfremt køberen forudsætter, at der forefindes dokumentation, og/eller såfremt dette skal være dansksproget, skal Scandic-Oil gøres opmærksom herpå senest i forbindelse med ordreafgivelsen. Scandic-Oil kan ikke gøres ansvarlig for manglende dokumentation, der er gjort opmærksom på i forbindelse med ordre-afgivelsen.
 
4 Forsinkelse
4.1  Scandic-Oil er ikke ansvarlig for forsinkelse, medmindre det dokumenteres, at Scandic-Oil eller andre, for hvem Scandic-Oil er ansvarlig, har udvist grov uagtsomhed.
4.2 Scandic-Oil hæfter ikke for driftstab, avancetab, konventionalbod, tidstab, tabt arbejdsfortjeneste og andet indirekte tab.
 
5 Betaling
5.1 Betaling skal ske i overensstemmelse med de på tilbud/faktura angivne betingelser.
5.2 Erlægger køberen ikke betalingen til forfaldstid, er Scandic-Oil berettiget til at beregne sig morarenter af det forfaldne beløb. Renten udgør p.t. 2% pr. påbegyndt måned af det til enhver tid skyldige restbeløb. Scandic-Oil fremsender én gang hver 14. dag påkrav vedrørende betaling af forfalden ydelse, hvorved beregnes gebyr på kr. 100,00. Scandic-Oil er ved forsinkelse med betaling berettiget til at holde varer tilbage for andre indgåede aftaler, så længe betaling ikke er indgået.
5.3 Køberen kan ikke foretage modregning, ligesom der ikke kan ske tilbageholdsret eller nægtes betaling på grund af forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den eller de leverede ydelser.
5.4 Scandic-Oil kan kræve behørig sikkerhedsstillelse eller forudbetaling, inden en ordre accepteres, ligesom Scandic-Oil er berettiget til at kræve a conto-betaling. Såfremt Scandic-Oil finder det relevant, kan det efter en aftales indgåelse kræve behørig sikkerhedsstillelse eller forudbetaling mod færdiggørelse af ordren.
Scandic-Oil er endvidere berettiget til på ethvert tidspunkt at indhente kreditoplysninger om køberen og nægte levering ved utilfredsstillende kreditvurdering. Såfremt en ordre er delleveret på tidspunktet, hvor kreditvurdering skønnes utilfredsstillende, og kunden ikke stiller sikkerhed eller forudbetaler, er Scandic-Oil berettiget til at tilbagetage de leverede ydelser så vidt muligt.
 
 6 Ejendomsforbehold
6.1 Varerne (inkl. alt tilbehør, dokumentation m.v.) forbliver Scandic-Oils ejendom, indtil betalingen af samtlige beløb vedrørende leverancen er erlagt fuldt ud inkl. renter, gebyrer m.v. Køberen er uberettiget til, uden Scandic-Oils accept, at flytte, pantsætte, udleje, udlåne eller på anden måde disponere over salgsgenstanden, så længe ejendomsforbeholdet består. Det købte skal holdes individualiseret, så længe ejendomsforbeholdet består.
Køberen har pligt til at holde det købte behørigt forsikret, indtil ejendomsretten overgår til køberen.
 
7 Immaterielle rettigheder
7.1 Hvis køberen videresælger de købte varer, skal disse markedsføres og sælges under de af Scandic-Oils anviste varemærker. Køberen må ikke benytte Scandic-Oils navn eller varemærker på en måde, der giver kunderne eller tredje-mænd indtryk af, at køberen kan forpligte eller er en del af/associeret med Scandic-Oil.
7.2 Køberen må ikke anvende Scandic-Oils varemærke i forbindelse med markedsføring eller salg af varer, der ikke stammer fra Scandic-Oil.
7.3 Køberen er ikke berettiget til at oprette hjemmesider med domæne-registrering med anvendelse af ”Scandic-Oil”-navnet.
 
8 Ansvarsfrihed
8.1 Oplysninger fra Scandic-Oils side er alene af vejledende art og kan derfor ikke påføre Scandic-Oil et rådgiveransvar.
 
9 Returnering
9.1 Returnering af varer kan kun ske ifølge aftale og alene indtil 30 dage fra fakturadato og ved franko fremsendelse i hel og ubeskadiget stand til Scandic-Oil adresse med angivelse af fakturanummer, returvarenummer samt hvem hos Scandic-Oil, der er aftalt returnering med. Varer tages kun retur efter aftale og med et fradrag på 20%.
9.2 Specielt fremskaffede varer (skaffevarer) samt specielt tilvirkede varer tages ikke retur.
 
10 Ansvar for mangler
10.1 Køberen skal kontrollere og undersøge leverancen straks ved modtagelsen. Reklamationer over mangler skal meddeles Scandic-Oil straks og senest 8 dage efter levering. Er der synlige skader på varerne, skal reklamation ske senest dagen efter modtagelse. Hvor det drejer sig om fejlekspederede varer, skal reklamationen ske inden 7 dage fra fakturadato.
10.2 Hvis leverancen er mangelfuld, påtager Scandic-Oil sig efter eget valg at afhjælpe manglen, at kreditere køber for den mangelfulde leverance, eller alternativt at foretage omlevering. Køber har alene krav på omlevering, såfremt køberens ret hertil efter Købelovens ufravigelige regler ikke kan fraviges.
10.3 Ved afhjælpning og ombytning skal køber returnere den mangelfulde vare. Omlevering effektueres efter modtagelse af den mangelfulde leverance. Returnering efter afhjælpning og ved omlevering sker for Scandic-Oils regning og risiko.
10.4 Udover det ovenfor anførte kan køber ikke rejse krav af nogen art mod Scandic-Oil.
10.5 Foreligger der trods reklamation ikke en mangel, for hvilken Scandic-Oil påstås ansvarlig, har Scandic-Oil krav på at blive godtgjort enhver udgift og at få erstatning for ethvert tab afholdt eller lidt af Scandic-Oil som følge af reklamationen. Dette gælder bl.a. interne omkostninger, transportomkostninger samt evt. udgifter til ekstern bistand.
10.6 Scandic-Oil hæfter ikke for mangler, der skyldes fejlagtig behandling, befordring, opbevaring eller i øvrigt forsømmelse hos andre end Scandic-Oil. Scandic-Oils ansvar omfatter kun mangler, der viser sig under en normal og hensigtsmæssig opbevaring og brug af varen.
10.7 Scandic-Oil hæfter ikke for driftstab, avancetab, konventionalbod, tidstab, tabt arbejdsfortjeneste og andet indirekte tab.
 
11 Produktansvar
11.1 Scandic-Oil er alene ansvarlig for de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale. Scandic-Oil fraskriver skriver sig således produktansvar på ethvert andet grundlag. Produktansvar kan ikke beløbsmæssigt overstige forsikringssummen på Scandic-Oils produktansvarsforsikring.
Scandic-Oil er desuden ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens den leverede vare er i købers besiddelse. Scandic-Oil er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber, eller hvori der indgår produkter leveret af køber.
11.3 Scandic-Oil hæfter ikke for driftstab, avancetab, konventionalbod, tidstab, tabt arbejdsfortjeneste og andet indirekte tab.
11.4 I den udstrækning Scandic-Oil måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde Scandic-Oil skadesløs i samme omfang, som Scandic-Oils ansvar er begrænset efter de foregående punkter.
11.5 De ovenfor anførte begrænsninger i Scandic-Oils ansvar gælder ikke, hvis Scandic-Oil har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.
11.6 Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal den anden part straks underrettes herom.
11.7 Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved en domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod Scandic-Oil på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af en af Scandic-Oil foretagen leverance.
 
12 Force Majeure
12.1 En part hæfter ikke for manglende opfyldelse af partens forpligtelser, som skyldes force majeure, herunder krig, terror, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af lokale myndigheder, overenskomststridig strejke, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer eller anden årsag udenfor partens kontrol, og som er egnet til at hindre opfyldelsen.
12.2 Er en part i mere end 6 måneder forhindret i at opfylde sine forpligtelser, jfr. pkt. 12.1, har hver af parterne ret til helt eller delvist at hæve aftalen for så vidt angår leverancer, som skulle have fundet sted under det pågældende tidsrum.
12.3 Den part, som vil påberåbe sig ret i henhold til ovenstående, skal uopsætteligt skriftligt give den anden part meddelelse herom.
 
13 Ansvarsfraskrivelse
13.1 Ovennævnte punkter indeholder bestemmelser, efter hvilke Scandic-Oil fraskriver sig et ansvar. Køber bør selv tegne forsikring i det omfang, køber ønsker at sikre sig mod sådanne tab, eller køber må indregne risikoen for tab i sin avance.
 
14 Lovvalg, værneting og generelt
14.1 Retten i Horsens, Danmark, bortset fra, hvad der følger af pkt. 11.7, er rette værneting for ethvert mellemværende mellem parterne, idet Scandic-Oil dog er berettiget til at sagsøge køberen ved dennes hjemting. Tvister skal afgøres efter danske retsregler, med undtagelse af regler, der medfører, at udenlandske regler finder anvendelse.
14.2. Ugyldigheden, den manglende retskraft eller lovstridigheden af ethvert vilkår, enhver betingelse eller enhver bestemmelse i nærværende vilkår og betingelser skal ikke have nogen indvirkning på gyldigheden, retskraften eller lovmæssigheden af de resterende vilkår, betingelser og bestemmelser i nærværende vilkår og betingelser.
 
Scandic-Oil
Højagervej 11
8723 Løsning
Tlf. 21 70 62 80 
Mail:
mail@scandic-oil.dk